Language
Assistance Services

Language Assistance Services

Wake Radiology offers language assistance services free of charge for many languages via the translation service of Language Line. The following list is just a few of the supported languages. For a comprehensive list of supported languages, click here. If you have a question regarding language availability, please contact your Account Executive or Customer Care at 919-232-4700.

 

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Por favor, póngase en contacto con la oficina de Radiología Wake donde se realizará el estudio.

 

Chinese

 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。请联系唤醒放射科办公室,将执行你的学习。

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Xin liên lạc với văn phòng Radiology Wake nơi học tập của bạn sẽ được thực hiện.

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 당신의 연구 가 수행 될 웨이크 방사선과 사무실 에 문의하시기 바랍니다.

French

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. S’il vous plaît communiquer avec le bureau de radiologie de réveil où votre étude sera réalisée.

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم يرجى الاتصال بمكتب الأشعة ويك حيث سيتم إجراء الدراسة.

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Thov hu rau lub caij Radiology chaw ua hauj lwm qhov chaw uas koj txoj kev tshawb no yuav tsum tau ua .

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Пожалуйста, обратитесь в офис радиологии Wake , где будет выполняться ваше исследование.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Mangyaring makipag-ugnay sa Wake Radiology office kung saan ang iyong pag-aaral ay ginanap.

Gujarati

ચુ ના: જો તમેજરાતી બોલતા હો, તો િન:લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટઉપલબ્ધ છ. વેક રેડિયોલોજી ઓફિસ કે જ્યાં તમારા અભ્યાસ કરવામાં આવશે સંપર્ક કરો.

Mon-Khmer, Cambodian

្របយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ ែខ រ, េជំនួយែផក េយមិនគិតឈ ល គឺចនសំប់បំេរ អក។ សូមទាក់ទងការិយាល័យ វិទ្យុសាស្ត្រ បានក្រោក កន្លែងដែល ការសិក្សា របស់អ្នកនឹងត្រូវ បានអនុវត្ត។

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie das Wake Radiologie Büro, wo Ihre Studie durchgeführt werden soll.

Hindi

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध

जागो रेडियोलॉजी कार्यालय जहां अपने अध्ययन प्रदर्शन किया जाएगा से संपर्क करें।

Laotian

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ Radiology Wake ທີ່ ການສຶກສາ ຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການ ປະຕິບັດ . 

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。あなたの研究が行われるウェイク放射線所にお問い合わせください。

 

Pin It on Pinterest

Share This